Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CHEMIK OLSZTYN

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” Olsztyn, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1.Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Olsztynie.

§ 3

1. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

        2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 7 ustawy o sporcie i podlega wpisowi do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, i z tego tytułu  posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 5

Celem Klubu jest:

1/planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

2/angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3/uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

4/organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły i nie tylko, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5/organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6/organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7/kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 6

Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:

1/ współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,

2/ uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

3/ prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

4/ popularyzowanie różnorodnych form aktywności ruchowej dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego i zachowania zdrowia,

5/ organizowanie szkolenia sportowego w piłce siatkowej,

6/ organizowanie zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,

7/ udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty,

8/ realizowanie działań z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych i rządowych,

9/ promocję zdrowia,

10/ edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży,

11/ kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez sport,

12/ organizowanie zgrupowań szkoleniowych i wypoczynkowych dla członków i sympatyków Klubu,

13/ popularyzacja wiedzy z zakresu kultury fizycznej i wychowania zdrowotnego.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrekcją Szkoły, Dyrektorami placówek oświatowych, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi. 

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

   1/ społecznej pracy swoich członków i działaczy,

   2/ pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,

   3/ bazie sportowo-rekreacyjnej szkoły.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1/zwyczajnych,

2/wspierających,

3/honorowych.

§ 10

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice uczniów, nauczyciele i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie Uchwały Zarządu oraz opłacą składkę członkowską.

2.Małoletni, mogą być członkami Klubu za zgodą ich ustawowych przedstawicieli.

§ 11

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1/uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czyn­nym prawem wyborczym i prawem do głosowania po ukończeniu 16 roku życia, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych (ukończyły 18 lat),

2/zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3/uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4/korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5/korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkowie wspierający mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, oraz zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo:

1/uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Klubu, bez prawa wyborczego,

2/zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3/korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,

§ 14

Do obowiązku członków zwyczajnych Klubu należy:

1/branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2/przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

3/godne reprezentowanie barw Klubu

4/płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 15

1.Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa  szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu.

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.

3.Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 16

1.Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1/dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.

2/skreślenie z listy członków Uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:

    a/umyślnego naruszenia postanowień Statutu,

    b/nie biorąc udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

    c/niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

    d/działania na szkodę Klubu.

3) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie członka praw publicznych,

4) zmianę barw klubowych przez zawodnika na podstawie obowiązujących przepisów ustaw oraz przepisów polskiego związku sportowego,

5) rozwiązanie się Klubu,

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 17

1.Władzami Klubu są:

    1/Walne Zebranie Członków Klubu,

    2/Zarząd Klubu,

    3/Komisja Rewizyjna.

2.Kadencja Władz trwa 3 lata. Wybór Władz Klubu następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym                    w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

3.Wszystkie Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 18

1.Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na trzy lata.

3.Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na 18 miesięcy.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

   1/z własnej inicjatywy,

   2/na wniosek Komisji Rewizyjnej,

   3/na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

6.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 19

1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1/uchwalanie planów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2/rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4/wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

5/podejmowanie Uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania Klubu,

6/ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7/rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu,

8/powoływanie w drodze uchwały pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu oraz do reprezentowania Klubu w sporach z tymi podmiotami.

2.Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 20

1.Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Osoby te  stanowią Prezydium Klubu. O liczbie członków Zarządu Klubu na każdą kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków.

2.Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3.Do ważności Uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 50% liczby członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa.

4.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Klubu jego uprawnienia przejmuje Prezydium Klubu.

5.Uchwały  Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Prezes Klubu.

6.Zarząd Klubu działa w oparciu o Regulamin  zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

7.W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1/reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2/wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania  Członków Klubu,

3/uchwalenie okresowych planów działania i preliminarza finansowego,

4/powoływanie i rozwiązywanie Komisji problemowych,

5/przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

6/zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7/składanie sprawozdań z działalności sportowej i finansowej Klubu,

8/uchwalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

9/zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

10/uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu Klubu.

§ 22

1.Członek Zarządu klubu może być zawieszony w czynnościach lub usunięty ze składu Zarządu Klubu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub usunięciu ze składu Zarządu klubu, podejmują członkowie Zarządu Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu klubu.

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Klubu, przysługuje stronie odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu, w terminie 14 dni od daty doręczenia skreślonemu członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Członków Klubu rozpatruje odwołanie na najbliższych obradach, a uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 23

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4.Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1/przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2/wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3/składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

4/składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowania uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5/występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu, w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, działań Zarządu Klubu,

6/Komisja Rewizyjna jest uprawniona do zawierania umów z członkami Zarządu oraz do reprezentowania Klubu w sporach z tymi podmiotami.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych osób wybranych spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyborów.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1.W razie naruszenia postanowień Statutu lub Uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

1/upomnienia,

2/nagany,

3/zawieszenia w prawach  członka na okres od 6 do 12 miesięcy,

4/usunięcia.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1.Na majątek Klubu składają się nieruchomości, majątek trwały oraz fundusze.

2.Na fundusze Klubu składają się:

   1/składki członkowskie,

   2/darowizny i zapisy,

3/dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

4.dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

5/dochody z majątku,

 6/dochody z działalności statutowej,

7/inne wpływy.

§ 28

1.Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy: Prezesa i Wiceprezesa.

2.W zakresie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu i nie rodzących skutków finansowych dla Klubu wystarczający jest  podpis  Prezesa Klubu.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 29

Zmiany Statutu Klubu wymagają Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów, członków obecnych na zebraniu.

§ 30

1.Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Klubu uprawnionych do głosowania.

2.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu musi określać tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

Niniejszy Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Chemik został uchwalony w dniu 12.11.2021 roku na Nadzwyczajnym Walnym  Zebraniu Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Chemik Olsztyn.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)                        w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sportu  i Turystyki z dnia 18 października 2011 r.                      w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) oraz Uchwały                      Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Uczniowskiego Klubu Sportowego Chemik Olsztyn  z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie, wpisano do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn zmianę Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Chemik Olsztyn z dniem 17.11.2021 r. pod numerem 19. Olsztyn dnia 17.11.2021 r.